ดร.วิษณุ ชมคุณหญิงกัลยา ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์

ดร.วิษณุ ชมคุณหญิงกัลยา ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 4 ในงานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” ว่า ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตามการทำงานของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณหญิงในการทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์จนมีผลงานปรากฏเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย Coding ที่คุณหญิงกัลยาเป็นผู้นำนโยบาย Coding ให้เป็นนโยบายของรัฐบาล และผลักดันให้ Coding เป็นวาระแห่งชาติจนประสบความสำเร็จ และขออวยพรคุณหญิงกัลยาให้ก้าวสู่ปีที่ 8 ทำหน้าที่ผลักดันการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

ดร.วิษณุกล่าวต่อว่า ไม่เพียงแต่นโยบาย Coding เท่านั้น คุณหญิงกัลยายังได้พลิกโฉมอาชีวะเกษตร ด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จนเกิดหลักสูตร “ชลกร” รวมถึงนโยบายการศึกษาพิเศษ, การอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย, โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10, การขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ, โครงการ Project14, การขับเคลื่อนงานสภาการศึกษา และโครงการ Smart Devices สร้างการศึกษาไทยให้เท่าเทียม ทำให้เชื่อมั่นว่า การก้าวสู่ปีที่ 4 จะสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปฏิรูปการศึกษาไทยได้อย่างแน่นอน

“รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายที่สำคัญที่ริเริ่มโดยคุณหญิงกัลยา ทั้งนโยบาย Coding ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามีความสำคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เด็ก ให้รู้จักคิด วิเคราะห์เป็น สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียนและการทำงานในอนาคต ต้องขอบคุณและเป็นกำลังให้คุณหญิงกัลยาและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และขออวยพรให้ก้าวสู่ปีที่ 8 ทำหน้าที่ผลักดันการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล”

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ขณะที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ดำรงตำแหน่ง ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบและความท้าทายในการทำหน้าที่ และทราบดีว่านี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องสร้างเด็กไทยและคนไทยให้มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิตภายใต้ยุคดิจิทัล ที่มีทั้งความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ ซึ่งเรียกรวมกันสั้น ๆ ว่า VUCA WORLD ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และก้าวสู่ปีที่ 4 นี้ จะยังเดินหน้าขับเคลื่อนใน 5 นโยบายสำคัญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ

1.Coding ถือเป็นวาระแห่งซาติ ในการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์

2.การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน ทั้งนี้ นอกเหนือจากให้เด็กเก่งทางด้านวิชาการแล้ว ยังต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Art of Life และ Art of Living คือการที่ต้องมีทั้งศิลปะในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

3.การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสี่อร่วมสมัย โดยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอน ผ่านนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับครู

4.อาชีวะเกษตรและประมง โดยยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชนและชุมชน รวมถึงได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำและความยากจนอย่างยั่งยืน

5.นโยบายการศึกษาพิเศษ รวมทั้งเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม

“ขอขอบพระคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้สนับสนุนการทำงานของดิฉันมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากให้การสนับสนุนแล้ว ท่านยังเป็นแม่แบบที่ดีด้านการศึกษา รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามที่ถือเป็นรากเหง้าของสังคมไทย นอกจากนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนการทำงานมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาทั้งผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ คณะที่ปรึกษาฯ คณะทำงาน ข้าราชการ

รวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ร่วมถ่ายทอดนโยบายไปยังสาธารณชน ทำให้ได้รับเสียงสะท้อนเพื่อนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขระหว่างทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทั้งตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนมีความสำคัญที่จะร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบาย ก้าวสู่ปีที่ 4 ของครูกัลยา ในการวางรากฐานที่แข็งแรงทางการศึกษาไทย ให้มีสมรรถนะไกลสู่สากล เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ และสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนทั้งในวันนี้และในภายภาคหน้า”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ junescottage.com

UFA Slot

Releated